MERKEARKITEKTUR

Med merkearkitektur menes hvordan fylkeskommunen for fremtiden skal kategorisere, strukturere, navngi og visuelt presentere sine produkter, konsepter og tjenester. Merkearkitekturen viser den organiserte strukturen som spesifiserer fylkeskommunens ulike virksomheter, seksjoner og avdelinger sin innbyrdes kommunikative rolle og sammenhengen mellom dem. Ambisjonen med en merkearkitektur er å etablere en tydelig struktur for organisasjonens presentasjon og tilstedeværelse.

Gjennomførte undersøkelser viser klart at politikere, befolkning og næringsliv ønsker en tydelig og mer tilstedeværende fylkeskommune på alle de virksomheter, avdelinger, prosjekter og tiltak fylkeskommunen arbeider med og har ansvar for. Derfor har Buskerud fylkeskommune valgt å innføre primært en-merke struktur for fylkeskommunens visuelle identitet. Buskerud fylkeskommune skal være hovedmerke og visuell bærer av all presentasjon og kommunikasjon innenfor to frihetsgrader: 

Frihetsgrad 0

Innebærer en felles, gjennomgående visuell identitet uten anledning til å benytte logoer, farger, typografi eller andre identitetselementer som ikke er definert og beskrevet.

Dette skal ligge inn under frihetsgrad 0: Kjerneoppgaver og ansvarsområder som Bfk eier alene, faglig og økonomisk. Alle underliggende ansvarsområder under de overordnede fagområdene følger frihetsgrad 0. 

For eks.

 • Sentraladministrasjonen; informasjon på konsernnivå:
 • Utdanning
 • Samferdsel
 • Regionalutvikling
 • Kultur
 • Tannhelse
 • PPOT
 • Politisk system og saker

Frihetsgrad 1

Tillates blant annet for videregående skoler og Den kulturelle skolesekken. Innebærer tillatelse til å benytte egen logo og egen symbolikk i tydelig definert samhandling med fylkeskommunen som bærende visuell identitet. Dersom man ikke har egen profil/logo, skal man benytte navnetrekket som beskrevet under Logo frihetsgrad 1. 

Dette skal ligge inn under frihetsgrad 1: Kjerneoppgaver og ansvarsområder som Bfk eier alene, faglig og økonomisk, men som har et definert behov for profilering sett i sammenheng med Bfk-konsernet.  

For eks.

 • Videregående skoler
 • OPUS (en avdeling på vgs den tilhører) 
 • Fagskolen
 • Arbeidsinstituttet i Buskerud
 • Buskerud Fylkesbibliotek
 • Historieboka
 • Den kulturelle skolesekken
 • Buskerud Bygningsvernsenter

Frihetsgrad 2

For mindre samarbeidspartnere og begrenset tredjepartsdeltakelse gis tillatelse til bruk av frihetsgrad 2. Dette innebærer at samarbeidspartneren er hovedprofilbærer med egen logo og egen visuell profil, og fylkeskommunens logo alene benyttes som garantist i tråd med klare spesifiserte retningslinjer. Dersom fylkeskommunen er en av flere samarbeidspartnere vil fylkeskommunens logo sidestilles med de andre aktørene i samarbeidet. 

Dette regnes inn under frihetsgrad 2: Permanente partnerskap. Partnerskapsbaserte prosjekter der Bfk har en lik eller tilnærmet lik rolle som de andre partnerne.

For eks.

 • Partnerskapsavtaler med regionrådene og andre samarbeidspartnere. Profilering på konkrete prosjekter som kultur- og idrettsarrangementer, festivaler, osv.
 • Fylkesveier (Statens vegvesen)
 • Ringerike folkehøgskole
 • Karrieresentre (Hallingdal og Papirbredden)
 • Regionalt forskningsfond
 • UKM – Ungdommens kulturmønstring
 • UNG 3.0 – konferansen